مجتبی باقرزاده دستجردی

سال تولد:1360

سرپرست معاونت اجرایی و خدمات شهری