آدرس ایستگاههای ثابت دریافت پسماند خشک شهرستان خمینی شهر

 

ردیف شهر آدرس ایستگاه ثابت
۱ خمینی شهر میدان نماز
۲ خمینی شهر میدان مدرس(میدان امام حسن مجتبی)
۳ خمینی شهر خیابان توحید
۴ خمینی شهر خیابان عموشاهی جنب آتش نشانی
فهرست