شرکت مدیریت پسماند شهرداریهای شهرستان‌های شاهین شهر ومیمه ، خمینی شهر و برخوار

تحقیق و پژوهش

نجام طرح مطالعاتی امکان سنجی استحصال انرژی از محل دفن پسماند

  • انجام طرح مطالعاتی آموزش در سطح مدارس و مهدهای کودک شهر شاهین شهر
  • انجام طرح مطالعاتی آموزش و بازیافت برای شهرهای همجوار به منظور شروع طرح
  • اجرای طرح مطالعاتی آنالیز فیزیکی بر روی پسماندها و تعیین درصد مواد متشکله آن در مبداء تولید
  • ارائه و پذیرش مقاله در همایش سراسری محیط زیست و پدافند زیستی
  • پذیرش مقاله در مجلهISC،JMEAST