شرکت مدیریت پسماند شهرداریهای شهرستان‌های شاهین شهر ومیمه ، خمینی شهر و برخوار

مدیران ارشد

مدیرعامل
20220521_094127

مسعود شیروانیان

مدیر عامل

معاونین

محمد تقی سلمانی فرد

معاون اجرایی و خدمات شهر

bagherzade-392x400

مجتبی باقرزاده

معاون مالی و اداری

مهندس باقری

مرتضی باقری

معاون فنی مجتمع بازیافت، پردازش و تولید کود

مدیران عامل ادوار گذشته
اکبر جوانی

اکبر جوانی

1383/09/29 لغایت 1386/05/02

محمدباقر ربیعی

محمد باقر ربیعی

1386/05/03 لغایت 1395/10/18

مسعود عارفیان

مسعود عارفیان

1395/11/09 لغایت 1400/06/27

حسن حجتی

حسن حجتی

1400/07/26 لغایت 1400/08/30