مقالات مرتبط با مدیریت پسماند

نقش مشارکتهای مردمی در سیستم مکانیزه جمع آوری زباله

نرم افزار پشتیبانی تصمیم گیری مدیریت پسماند EPAWM

مدیریت نگهداری و انتقال پسماندهای شیمیایی

مدیریت پسماندها در حقوق ایران و فرانسه

مبانی فرهنگی مدیریت پسماند در فرهنگ ایرانی

فناوری های نوین در دفع پسماندهای بیمارستانی

روش های تبدیل پسماند به RDF

جمع آوری تفکیک شده زباله از مبدا تولید توسط سازمان غیردولتی و با مشارکت مردم در شهرستان شاهرود

تولید کمپوست گامی در جهت توسعه سیستم مدیریت پسماندهای روستایی

تفکیک از مبدا و مکانیزاسیون سیستمهای جمع آوری مواد قابل بازیافت با نگرشی بر الگوی مدیریتی و اجرائی شهر مشهد 

نقش زنان در مدیریت پسماند شهری

مقایسه انواع مختلف سیستم های تولید کمپوست و نحوه کارکرد آنها

مدیریت مواد زاید خطرناک خانگی

مدیریت پسماند با استفاده از اعتبارات جهانی در قالب CDM

کنترل کیفی کود آلی

طرح مدیریت پسماندهای بسته بندی با روش ( DSD:Duale system Deutschland  )

کاربرد سیستمهای اطلاعات جغرافیاییGISدرمکانیابی محلهای دفن پسماندهای ویژه

تلفیق مدیریت مواد زائد جامد و تولید انرژی -امکان سنجی تکنولوژی های مختلف در شهر رشت

تولید ورمی کمپوست روش نوین مدیریت پسماندها

پیشنهاد استراتژی و سیستم های مدیریت پسماند جامد شهری برای شهر تهران

پیش بینی زباله تولیدی تهران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و روش های آماری چند متغیره

برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت اجرایی پسماند

بررسی و مقایسه فنآوری های تولید برق از پسماندهای جامد شهری

بررسی نقش مدیریت پسماند بر انتشار گازهای گلخانه ای

بررسی نحوه مدیریت صحیح زیست محیطی باتری های سربی اسیدی فرسوده به کمک فناوری های نوین

بررسی طرح یک مدفن زباله مهندسی -بهداشتی

بررسی شیوه‌های جلب مشارکت مردمی و اثرات اقتصادی آن در مدیریت پسماندهای روستایی استانهای یزد و اصفهان

بررسی ارزش اقتصادی پسماندهای خشک خانگی قابل بازیافت در شهر کرج

اصول و مبانی استراتژی پایدار در مدیریت پسماندهای ایران

استراتژی های ارتقاء سیستم بازیافت مواد زائد جامد در کشور به روش SWOT

پسماندهای بیمارستانی شهر تهران زباله سوزی یا بی خطرسازی

بررسی وضعیت مدیریتی مواد زائد جامدکارخانجات سنگبری

بررسی و تحلیل وابستگی های مکانی تولید زباله در شهر تهران

بررسی و امکان سنجی اجرای الگوهای استفاده از واحدهای بیوکمپوست در روستاهای استان اصفهان

بررسی مدیریت پسماند خشک شهر تهران

بررسی طرح های  تفکیک در مبدا از دیدگاه اقتصادی ، مطالعه موردی منطقه 20 تهران

بررسی پتانسیل تولید برق از پسماندهای تولیدی در روستاهای استان بوشهر

بررسی امکان سنجی استفاده از استریلایزر در تبدیل پسماند عفونی به پسماند عادی جهت انتقال توسط شهرداری

برآورد پتانسیل تولید RDF از پسماندهای بازکنی شده در مکانهای دفن ایران

استفاده از انرژی بیوگاز زباله های شهری به عنوان سوخت جایگزین

فهرست