مدیران ارشد

مدیر عامل
معاونین

اصغر فاتحی

معاون مالی و اداری

مجتبی باقرزاده

معاون اجرایی و خدمات شهر

مرتضی باقری

معاون فنی و مدیر مجتمع بازیافت، پردازش و تولید کود
مدیران ادوار گذشته

اکبر جوانی

مدیر عامل

1383/09/29 لغایت 1386/05/02

محمد باقر ربیعی

مدیر عامل

1386/05/03 لغایت 1395/10/18

مسعود عارفیان

مدیر عامل

1395/11/09 لغایت 1400/06/27

حسن حجتی

مدیرعامل

1400/07/26 لغایت 1400/08/30

فهرست