فصلنامه شماره ۹ و ۱۰

سرفصل‌ها

مدیریت شیرابه پسماند در خاکچال

اصول مدیریت پسماندهای بیمارستانی

مدیریت گاز در خاکچالهای پسماند

کنترل کیفیت در تهیه کود آلی

راهنمای ارزیابی روش های موجود در مدیریت پسماندهای پزشکی

مدیریت استحصال انرژی از پسماند

فصلنامه شماره ۱۱
فصلنامه شماره 8
فهرست