پـيام هاي زیـســت محيطـي :

سالانه .2 تا 1 متر مکعب شیرابه به ازای هر تن زباله دفن شده تولید می شود لذا پسماند تر را قبل از ریختن در کیسه، آبگیری کنیم تا از تولید شیرابه جلوگیری شود.

آخرین اخبار

اینفوگرافیک‌ها