شرکت مدیریت پسماند شهرداریهای شهرستان‌های شاهین شهر ومیمه ، خمینی شهر و برخوار

بهداشت و ایمنی

واحد HSE (ایمنی، بهداشت ، محیط زیست )

واحد HSE  علاوه بر اعمال مراقبتهای لازم در پیشگیری از بروز آسیبها و رفع تهدیدهای سلامت  افراد شاغل در واحد های شغلی ؛ نظارت بر اجرای صحیح قوانین کار و آیین نامه های مربوطه و کنترلهای زیست محیطی را بعهده دارد.  به عبارتی دانش HSE  با اقدامات پیشگیرانه در راستای ممانعت از ایجاد حوادث ، آسیبها و بیماریهای شغلی و حفاظت کارگران و حفظ محیط زیست نقش محوری در توسعه پایدار ایفا می نماید.


   اهم اقدامات :

تشکیل کلاسهای آموزشی :

–       آشنایی با اصول اطفاء حریق .

–       آموزش کمکهای اولیه .

–       آشنایی با عوامل زیان آور محیط کار.

–       دوره های  متعدد ایمنی محیط کار

–       آموزش ایمنی ترافیکی

–       آموزش فنی  ایمنی  رانندگان خودروهای حمل و جمع آوری پسماند توسط کارشناس مربوطه

–       آشنایی با اصول دفن و مدیریت پسماندها.

–       رسیدگی به امور بهداشت و سلامت کارکنان طبق شرح وظایف مصوب وزارت بهداشت.همچنین اجرای دقیق پروتکل های بهداشتی در زمان همه گیری کووید -19

–       رسیدگی به امور ایمنی و انجام وظایف توسط مسئول ایمنی طبق مصوبه بازرسی کار .

–       کنترل مراحل دفن پسماندها و رسیدگی به درخواستهای دفع و دفن پسماندهای بی خطرسازی شده.

–        تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار.

–       و سایر موارد مربوط به حوزه HSE

  مستندات :
 با توجه به درجه  اهمیت و جایگاه ویژه مستندات ، این واحد اقدام به تدوین و ویرایش فرم ها و چک لیست ها ودستورالعملها مطابق با وضعیت محیط کار نموده است.

   سایر فعالیتها :
–    پیگیری ارت سنجی و کنترل عملکرد دقیق سیستم ارت در کارخانه توسط متخصصین مربوطه .
–    
تدوین دستورالعملهای بهداشت و ایمنی .
–    
ترجمه و تالیف موضوعات بهداشت و ایمنی در حمل و جمع آوری پسماند و ادوات باغبانی.
–    
همکاری با واحد آموزش سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان در قالب رابط سلامت.
–    
اجرای طرح سختی کار پرسنل.