شرکت مدیریت پسماند شهرداریهای شهرستان‌های شاهین شهر ومیمه ، خمینی شهر و برخوار

سخن مدیر عامل

مسعود شیروانیان

مدیر عامل

آنچه امروزه در عرصه های جهانی بعنوان یک مشکل بین المللی بشدت خودنمائی می کند موضوع حفاظت از محیط زیست و مدیریت پسماند است که یکی از دغدغه های دنیای مدرن امروز می باشد. موضوع پسماند یکی از موارد مهمی است که باید به عنوان یک تهدید به آن نگاه کرد و تلاش برای کاهش تولید پسماند همواره یکی از دغدغه های دلسوزان محیط زیست بوده، چرا که سلامت جامعه را تضمین می کند. به همان نسبت که جمعیت کشورمان رو به افزایش است، حجم تولید پسماند نیز افزایش یافته و به تبع آن هم هزینه حمل و هم درصد آلودگی وخطرات ناشی از پسماند افزایش پیدا می کند. در این میان تولید پسماند های خانگی و سایر پسماندها نیز موجب به هم ریختن نظم طبیعت و تهدید جدی برای محیط زیست می شود. اگر روند تولید پسماند به همین شکل ادامه یابد، می‌تواند فاجعه زیست محیطی به وجود آورده و مشکلات فعلی را چندین برابر حال حاضر کند. اگر فقط حجم تولید پسماند های خانگی شهرها را در نظر بگیریم، براساس آمار موجود رقم تولید آن نسبت به سال های گذشته رشد بالایی را نشان می‌دهد که اگر به آن پسماند‌های صنعتی، بیمارستانی، الکترونیکی و غیره را نیز بیفزاییم رقم آن تکان دهنده خواهد بود. این آمار هشداری است برای جلوگیری از روند افزایش پسماند و اندیشیدن راهکارهای مناسب برای ارتقای سطح آگاهی شهروندان به منظور پائین آوردن میزان تولید پسماند در جامعه و استفاده از راهکارهای نوین جهت بازیافت پسماندها. در همین رابطه برنامه تعریف شده در این شرکت با استفاده از روشهای نوین موضوع آموزش شهروندی در جهت اجرای طرح کامل تفکیک از مبداء میباشد که می تواند در کاهش تولید پسماند با آموزش و فرهنگ سازی و مشارکت شهروندان اجرایی گردد. پس در راه کاهش تولید پسماند و کاهش مخاطرات زیست محیطی آن نیازمند همراهی و همدلی تک تک شهروندان هستیم. شایان ذکر است در شرایطی که اکثر سازمانها و واحدهای تابعه ذیربط در حال تلاش جهت جذب درآمدهای پایدار و ایجاد منابع در آمدی پایدار هستند .صنعت بازیافت می‌تواند به عنوان یک صنعت اقتصادی با صرفه بالا باعث جلوگیری از اتلاف سرمایه های ملی گردد و همچنین با ایجاد اشتغال و کاهش هزینه های تولید سهمی در ایجاد انگیزه جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی در این صنعت باشیم.